Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

OKUL KURALLARI

ÖZEL MARİFET MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

OKUL KURALLARI

Bölüm: I

LİSEMİZDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve insan haklarına saygılı bireyler olarak yetişmesinin ön koşuludur. Bu inançla tüm öğrencilerin bu kuralları benimsemesi veuygulanması, velilerin de bu kuralların uygulanmasına destek olmaları beklenmektedir.

GENEL KURALLAR:

1. Okula zamanında gelinir.

2. Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.

3. Tuvaletler temiz tutulur.

4. Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.

5. Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.

6. Okul ve çevresi temiz tutulur, doğa korunur.

7. Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna ayrıştırarak atmakla yükümlüdür.

8. Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunamazlar, kavga etmezler, birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.

9. Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.

10. Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi sınıfı için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.

11. Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.

12. Öğrenciler kütüphanede, çoklu ortam odasında, Meslek Dersi laboratuvarlarında, spor salonunda, yemekhanede vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamların da, bulundukları yerin özel kuralları ile temizlik kurallarına uyarlar.

13. Öğrenciler, kantin ve yemekhanede sıraya girerler ve görgü kurallarına uyarlar.

14. Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.

15. Öğrenciler kendi kullandıkları araçla okula gelemezler.

16. Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.

17. Öğrenciler sınavda, sınav kurallarına uyarlar.

18. Öğrenciler okul içinde cep telefonu belirlenen kurallar çerçevesinde kullanabilirler. Sınıf içinde telefonu kullanamazlar, sabah telefonlarını teslim edep, okul çıkışında alırlar. Uyarı dikkate alınmadığı takdirde ödül ve ceza yönetmeliği uygulanır.

19. Öğrenci ders günü sonunda derslikte kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz.

Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.

20. Okul içerisinde sakız çiğnenmez.

21. Bayrak Törenleri:

a) Çalışma haftası Pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve Cuma günü Bayrak Töreni ile biter.

Resmi tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.

b) Törenler Pazartesi ve Cuma günleri hava koşullarına bağlı olarak okul bahçesinde ya da spor salonunda yapılır.

c) Bayrak Törenlerine, tüm öğrenci, öğretmen ve çalışanlar katılmak zorundadır.

d) Bayrak törenlerine öğrencilerimiz okul kıyafeti ile katılmak zorundadır.

e) Sınıflara ve laboratuvarlara yiyecek ve içecekle girilmez.

f) Törende duyuru yapacak öğrenci ve öğretmenler/birimler, duyurularını önceden okul müdürünün onayını alarak yaparlar.

g) Duyurular, herhangi bir aciliyet söz konusu değilse, pazartesi sabahı Bayrak Törenlerin de yapılır.

i) Duyuru yapacak öğrenci kıyafetine özen gösterir. Duyuru yaparken sahneye oturmaz, yaslanmaz.

Madde 1’e uymayan öğrenciler için “Devamsızlık ve Geç Kalma” bölümünde belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Madde 6 ve 7’ye uymayan öğrencilere kirlettikleri alanın temizlik ve düzeni nöbetçiöğretmen/nöbetçi müdür yardımcısı/durumu tespit eden öğretmen/çalışan tarafından sağlatılır.

Madde 8’e uymayan hallerde;

**Durumu gören kişi olayı kontrol altına aldıktan sonra ilgili müdür yardımcısına yazılıolarak bildirir. Müdür yardımcısı olayın koşul ve içeriğine göre, öğrencinin öncekidavranışlarını da değerlendirerek, öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır. Yazılı vesözlü uyarılar  “olumsuz davranışların giderilmesi çalışması”ile ilgili sonuç, öğrenciler için müdür yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir,olay durumun niteliğine göre müdür yardımcısı tarafından okul müdürlüğüne de raporedilebilir.

**Davranışların tekrarı durumunda öğrenci, Onur, Okul Müdürü /Müdür Yardımcısı/PDR Uzmanından Oluşan Kurula veyaDisiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene müdür yardımcısı tarafındankonu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ile ilgili kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına,

PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Madde 9-10-14 ve 22’ye uymayan öğrenciler ilgili müdür yardımcısına sözlü/yazılı olarak raporedilir. Müdür yardımcısı durumu inceler ve öğrenciyi yazılı/sözlü olarak uyarır ya da

“alıkoyma” yaptırımı uygulanır. Sonucu, durumu rapor eden kişiye yazılı olarak bildirir. Durumun içeriğine göreokul müdürlüğüne yazılı olarak rapor verir. Okul müdürlüğüne rapor edilen durum, ilgiliokulların Ödül ve Disiplin yönetmeliğine göre değerlendirilir.

Madde 11’e uymayan öğrencilerin verdikleri zararı karşılaması okul yönetimi tarafındansağlanır.

** Durum yazılı/sözlü olarak müdür yardımsına bildirilir. Müdür yardımcısı durumu vekoşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarırya da “alıkoyma” yaptırımı /“olumsuz davranışların giderilmesi” çalışmasıuygular ve sonucu ile ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlüuyarılar ile “alıkoyma” / “olumsuz davranışların giderilmesi” çalışması, öğrenciler için müdüryardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.**Davranışların tekrarı durumunda müdür yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğünerapor eder.

Sonuç ile ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına, PDRuzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

3

Madde 12-13-15’e uymayan öğrenciler için “Fen, bilgisayar, müzik, resim, spor, konferanskütüphane, yemekhane ve servis kurallarının yazılı olan bölümlerindeki yaptırımlar uygulanır.

Madde 16’ya uymayan öğrenciler ilgili müdür yardımcısına hemen sözlü / yazılı olarakbildirilir. Müdür yardımcısı aracın anahtarını öğrenciden alır ve veliye teslim eder. Veli ileişbirliği içinde davranışın tekrarını engeller.

Madde 17’ye uymayan öğrenciler için “Kıyafet Kurallarında” belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Madde 18’e uymayan öğrenciler için “Sınav Kurallarında” belirtilen yaptırımlar uygulanır.

 

 

 

DERSLİK KURALLARI

Öğrenciler,

1. Ders zili çaldığında, dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.

2. Ders bitiminde, öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.

3. Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler, söz alarak konuşur, izin almadan yerlerinden kalkmazlar.

4. Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır, kötü söz söylemezler.

5. Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.

6. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanmaz, zarar vermezler.

7. Derslerde ders materyalleri dışında herhangi bir şey getiremezler.

8. Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.

9. Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.

10. Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar.

11. Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar.

12. Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.

13. Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.

14. Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından, gün sonunda da ilgili müdür yardımcıları tarafından yapılır.

Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler. Gün sonunda tespitedilen düzensizlik bir sonraki gün yine o derslikte bulunan öğrenciler tarafından giderilir.

**Derslik kurallarına uymayan öğrenciler, durumu tespit eden öğretmen tarafından uyarılırlar, öğrenci davranışını sürdürdüğü takdirde davranışı öğretmen tarafından yazılı olarak (elektronikortamda olması tercih edilir) ilgili müdür’e bildirilir. Müdür, öğrenciyi önceki davranışlarını da değerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı  uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç, öğrenciler için müdür yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda müdür yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne raporeder.

** Öğrenci, Okul Müdürü /Müdür  Yardımcısı/PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene müdür yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDRuzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

SINAV KURALLARI

Lisede ders yılı süresince her yarıyılda en az iki sınav dönemi vardır.

 Ders yılı içinde yapılacak bütün sınavlar Bölüm/ Zümre Başkanları ve Müdür

Yardımcıları tarafından belirlenir. Sınav Takvimi dönemlik olarak sınıflarda, sınıfların bulunduğu idari panolarda ve web sayfasında ilan edilir.

1. Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında, sınav düzeninde hazır bulunur. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.

2. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenmez veya ortak kullanılmaz.

3. Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir.

4. Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez.

5. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. Bu açıklamalara uymayan öğrencilerin yanıtları değerlendirilmez.

6. Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.

7. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptaledilir.

8. Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz.

9. Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden dersliklerin önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez.

10. Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.

11. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.

12. Öğrenciler akademik dürüstlük ilkelerine uymak zorundadırlar.

Yukarıda kural olarak belirtilen davranışlara uymayan öğrenciler gözetmen tarafından sözlü olarak uyarılır. Davranışın tekrarı durumunda, sınavın düzenini bozmayacak şekildesınav gözetmeni durumu ilgili Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı olaya hemen müdahaleeder ve sınavın sağlıklı bir şekilde bitmesini sağlar. Sınavdan sonra öğrenciyi önceki davranışlarını dadeğerlendirerek sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular, sonucu gözetmen öğretmene ve ders öğretmenine yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / çalışması ile ilgili sonuç öğrenciler için Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne raporeder. Öğrenci, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanıından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf Öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDRuzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Akademik Dürüstlük ilkesine (kopya çekmek)uymayan öğrenciler gözetmen öğretmen öğrencinin kâğıdını alır, sınav sonrası durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne bildirir, bu rapora öğrencinin sınav kâğıdını ve varsa kullandığı malzemeyi ekler. Bu durumdaki öğrenci Disiplin Kuruluna sevk edilir. O sınava ait

notu Lise yönetmeliği gereği -0-sıfır olur.Sonuç Disiplin Kurulu /Davranış Değerlendirme Kurulu tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

 

 

 

KIYAFET KURALLARI

Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.

1. Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takamazlar.

2. Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.

3. Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.

4. Okulda sadece beden eğitimi derslerinde, okulun belirlediği spor kıyafetleri giyilir.

Öğrenciler beden eğitimi derslerine okul spor kıyafeti ile katılırlar.

5. Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafeti soyunma odalarında çıkarılır, dersliklere okul kıyafeti ile gelinir.

Bu kurallara uymayan öğrencilere  “Kıyafet Kuralarında” yazan yaptırımlar uygulanır

 

GÜVENLİK VE İDARİ KURALLAR

1. Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) izinsiz okul dışına çıkamazlar.

2. Okul saatlerinde, velinin dilekçesi ya da izni ile öğrenci okuldan ayrılabilir.

3. Öğrenciler okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.

4. Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, taşınabilir bellek vb. araçlar getiremezler.

5. Rahatsızlığı nedeni ile sağlık kuruluşuna gitmek isteyen öğrenci, sırasıyla:

a) Öğretmeninden izin alır. Öğretmen Okul müdür yardımcısına bilgi vererek izin işlemini onaylatır.

6. Öğrencinin Rehberlik Servisine gidebilmesi için sırasıyla:

a) Gideceği birimden randevu kâğıdı alır.

b) Randevu kâğıdını ders öğretmenine göstererek izin ister.

c) İzin alınması sonrasında, ilgili Müdür Yardımcısına da bilgi verir.

7. Öğrenciler, velilerine iletilmek üzere okul yönetimince verilen her bülteni ve duyuruyu velilerine ulaştırmakla yükümlüdür.

3. maddede belirtilen maddeler getirildiği durumda olay okul müdürlüğüne rapor edilir. Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR uzmanından  Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden kişiye Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

OKULDAN ERKEN AYRILMA

1. Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde,öğrenci velisi ilgili sınıf öğretmeni tarafından aranarak bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıylagönderilir.

2. Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimivarsa, telafisi ilgili Müdür Yardımcısı denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.

3. Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı ilgili Müdür Yardımcısına teslim eder. İstek Müdür Yardımcısıtarafından uygun görüldüğünde öğrencinin okuldan çıkmasına izin verilir, öğrenciye 2 nüshahalinde “İzin Kağıdı” verilir. İlgili müdür yardımcısı tarafından, öğrencinin okuldan çıkışına izinverilmediği durumlarda, veliye ve öğrenciye gerekçesi ile birlikte bildirilir,

4. Öğrenci “İzin Kâğıdının” bir tanesini yoklama defterine koyar, diğerini de kapı güvenliğine bırakır.

5. Öğrenci okul servis araçlarını kullanıyorsa, ilgili Müdür Yardımcısı durumu servis şirketine bildirir.

 

MESLEK DERSİ LABORATUVARI KURALLARI

1. Öğretmenin laboratuvarda olduğundan emin olmadan çalışmaya başlanılmaz.

2. Çalışmaya başlamadan önce deney föyü dikkatlice okunur ve yönergeler takip edilir.

3. Deney yaparken elbiselere dikkat edilir ve saçlar toplanır.

4. Laboratuvarlarda kesinlikle bir şey yenmez, içilmez.

5. Laboratuvarlarda bulunan boş beher, bardak ve şişelerden kesinlikle bir şey içilmez.

6. Herhangi bir kaza olduğunda hemen öğretmene haber verilir.

7. Kullanılmayan bütün ispirto ocakları kapatılır.

8. Test tüpü ısıtılırken ateşe açı yapacak şekilde tutulur, ağzının öğrencilerden uzakta olmasınadikkat edilir.

9. Isıtılan test tüpleri ve beherler eldivenle veya tutacakla tutulur.

10. Alkol içeren solüsyonları kullanmadan önce bütün ispirto ocaklar mutlaka kapatılır.

11. Bütün ilk yardım malzemelerinin yeri önceden öğrenilir (yangın söndürücü, musluklar gibi).

12. Kimyasal maddeler asla lavaboya dökülmez, öğretmenin gösterdiği kimyasal atık şişesinedökülür.

13. Çalışmaya başlarken deney araç-gereçleri öğrenci masasının ortasına gelecek şekildeyerleştirilir, kenarlardan uzak tutulur.

14. Çalışma sona erdiğinde masalar temiz ve düzenli bırakılır.

15. Laboratuvarlardan her zaman öğretmenle beraber sıra ile çıkılır.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere laboratuvarda bulunan tüm malzemeleri vekullanılacak aletleri tanıtmak ve yanlış kullanımda doğabilecek sonuçları anlatmak üzere bir ders saatiayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

14. maddede belirtilen davranışı yapan öğrenciler ders öğretmeni tarafından tespit edilir ve isimleriilgili Müdür Yardımcısına bildirilir, öğrencinin masayı temizlemesi sağlanır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne raporeder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

SPOR SALONLARI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ KURALLARI

1. Öğrenci spor salonu ve açık spor tesislerine öğretmeni ile birlikte girer.

2. Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz.

3. Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.

4. Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan spor kıyafeti ve etkinliğe uygun ayakkabı ile katılır.

5. Spor salonları, açık spor tesisleri ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.

6. Okul takımına katılacak öğrencinin, her eğitim-öğretim yılı başında, spor yapmasında bir sakınca olmadığını gösteren bir sağlık raporu alması gereklidir. Genel olarak tüm velilerin spor etkinliklerine katılacak olan öğrencileri sağlık kontrolünden geçirmelerinde yarar bulunmaktadır.

Öğretim Yılı başında ders öğretmeni, öğrencilere derslik, spor salonu ve spor alanı kullanımı ve malzemeleri tanıtmak üzere bir ders saati ayırır. Belirtilen kurallara uymayan öğrenciler öğretmen tarafından uyarılır.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

KONFERANS SALONU KURALLARI

1. Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.

2. Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.

3. Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.

4. Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları tarafından Konferans Salonu kullanımı hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan, tören/program akışını bozan öğrenciler en yakınlarında bulunan öğretmen/yönetici tarafından uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda öğrenci tören/programın akışını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu tespit eden öğretmen/yönetici/görevli konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma”uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir.

Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma”/ ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için Müdür

Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder.

Öğrenci  Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından yazılı olarak ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

KÜTÜPHANE KURALLARI

1. Tüm öğrenciler, kütüphanelerin doğal üyesidirler ve ödünç yayın alabilirler.

2. Kullanıcılar, açık raf düzeni içinde sınıflandırılmış kütüphane materyallerinden serbestçe yararlanabilirler.

3. Kütüphanelere yiyecek ve içecekle girilmez.

4. Kütüphanelere okul çantasıyla girilmez.

5. Raftan alınan yayınlar yerine konmaz, masada bırakılır. Yayınları raflara kütüphaneci yerleştirir.

6. Kütüphanelerde cep telefonu ile konuşulmaz.

7. Kütüphanelerde sessiz çalışılır, yüksek sesle konuşulmaz.

8. Grup çalışmaları için kütüphaneler randevu ile kullanılır.

9. Öğrencilerin, kütüphane ortamına koşmadan, bağırmadan ve kütüphanelerdeki diğer insanları rahatsız etmeden, düzenli bir şekilde girmeleri gereklidir.

10. Ödünç verme kuralları

a) Okul Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 2 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci yayınları kütüphaneye getirerek süreyi 1kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.

b) Okul Kütüphanesi’nde her öğrenciye 2 hafta süreyle 5 yayın ödünç verilir. Yayınların kullanımını süresi içinde bitiremeyen öğrenci, kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak üzere 1 hafta uzatabilir.

c) Yayınlara başka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatımı yapılmayabilir.

d) Kütüphaneden ödünç yayın alanlar, aldıkları yayınları süresi bitiminde iade etmekle yükümlüdürler.

e) Ödünç verilen materyalin kaybedilmesi, yıpratılması ya da yırtılması durumunda ilgili kişiden yayının yenisi talep edilir. Piyasada bulunmayan ve fiyatı belli olmayan materyal için yönetim tarafından belirlenen bir bedel alınır.

f) Her yıl mayıs ayı sonunda öğrencilere ödünç verme işlemi bitirilir. Her öğrenci karne almadan önce kütüphaneden ödünç aldığı tüm yayınları iade etmekle yükümlüdür.

Edilmemesi durumunda kütüphaneci ilgili Müdür Yardımcısına yayını teslim etmeyen öğrencileri yazılı olarak bildirir.

11. Ödünç verilmeyen yayınlar

a) Referans (başvuru) kaynakları olarak nitelendirilen ansiklopediler, sözlükler, atlaslar ve diğer referans kitapları ödünç verilmez. Bu kaynaklar kütüphane içinde kullanılır, kullanıcılar bu kaynaklardan fotokopi çektirebilir.

b) Öğrencilerin çok sık başvurdukları yayınlar, ya da aynı anda birçok kişinin ihtiyaç duyabileceği yayınlar ödünç verilmez; kütüphane içinde kullanılır.

c) Süreli yayınlar olarak nitelendirilen gazete ve dergiler ödünç verilmez.

12. İnternet kullanımı

Kütüphanelerin içindeki bilgisayarlar öğrenciler için kullanıma sunulmuştur. Bu bilgisayarlarda öğrenciler interneti araştırma amaçlı kullanabilirler. Bu bilgisayarlarda oyun oynanamaz, i-pod bağlanmaz, müzik ve benzer yayınlar dinlenemez ve chat yapılamaz. Bu konuda “Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi”ne uyulur.

Öğretim yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili okul Kütüphane Sorumluları tarafından Kütüphane kullanımı hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan öğrenciler Kütüphane Sorumlusu tarafından uyarılırlar. Davranışın devamı durumunda kütüphane ortamını bozmayacak şekilde sessizce dışarıya çıkarılır. Durumu tespit eden öğretmen/Kütüphane Sorumlusu konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür

Yardımcısına bildirir. Müdür Yardımcısı durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak(elektronik ortamda) bildirir.

Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için

Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Ödünç verilen materyallerin kaybedilmesi, yıpratılması, geri verilmemesi durumlarında Madde 10 e/f deki yaptırımlar uygulanır.

ELEKTRONİK ALETLER KULLANIM KURALLARI

1. Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.

2. Öğrenciler, ders öğretmeninin bilgisi dışında derslikteki elektronik aletleri eğitim amacı dışında kullanamazlar.

3. Öğrenciler gerektiğinde okuldaki tüm telefonları ilgili müdür yardımcıları izni dâhilinde kullanabilirler. Ancak yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb elektronik aletler getirdiklerinde, bunları son ders bitimine kadar Müdür Yardımcısının bilgisi ve izni dışında kullanabilirler, dolaplarında bu aletleri kapalı olarak muhafaza ederler.

4. Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda, öğretmenler bu aletleri alır ve ilgili

Müdür Yardımcısına, üzerine kime ait olduğunu yazarak teslim ederler. Müdür Yardımcısı, kendisine teslim edilen bu aletleri, kendi belirlediği zamanda, öğrenci velisine teslim eder.

5. Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından elektronik aletler kullanımı hakkında bilgi verilir. Kurallara uymayan öğrenciler durumu tespit eden öğretmen tarafından uyarılırlar. Uyarıyı dikkate almayan öğrenciler için Madde 4 uygulanır. Durumu tespit eden öğretmen konuyu sözlü/ yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına bildirir.

Sınıflardaki elektronik aletlere zarar veren öğrencilerin verdikleri zararı karşılaması okul müdürlüğü tarafından sağlanır. Durum yazılı/sözlü olarak Müdür Yardımcısına bildirilir. Müdür Yardımcısı durumu ve koşullarını, öğrencinin önceki davranışlarını değerlendirerek öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır ya da “alıkoyma” yaptırımı uygular ve sonucu ilgili öğretmene yazılı olarak (elektronik ortamda) bildirir. Yazılı/sözlü uyarılar ile “alıkoyma” / ‘olumsuz davranışların giderilmesi’ ile ilgili sonuç öğrenciler için

Müdür Yardımcıları tarafından tutulan dosyaya yerleştirilir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına

ve veliye yazılı olarak bildirilir.

Bu aletlerin amacı dışında kullanılması halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir.

Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir.

Rapor, Onur, Okul Müdürü / MüdürYardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu raporeden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç, ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

 

 

 

OKULA GETİRİLMESİ YASAK OLAN EŞYA VE MADDELER

Aşağıda belirtilenler, eşya ve maddelerin okula getirilmesi kesinlikle yasaktır.

1- Çakı, bıçak gibi organlara zarar verici, kesici, yaralayıcı, öldürücü aletler; kibrit, çakmak, koku bombası vb. yanıcı, patlayıcı maddeler,

2- Alkol veya bağımlılık yapan maddeler,

3- Maddi değeri yüksek olan eşyalar,

4- Yasaklanmış yayınlar, müstehcen yayınlar ve bu nitelikte CD, disket vb. araçlar.

Öğretim Yılı başında öğrencilere toplu halde ilgili Müdür Yardımcıları ve Sınıf öğretmenleri tarafından konu hakkında bilgi verilir. Bu eşya ve maddelerin (Madde 3 hariç-bu malzemelerin kaybolması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir) okula getirilmesi halinde, durum okul müdürlüğüne yazılı olarak rapor edilir. Okul müdürü durumu ilgili Müdür Yardımcısı ve PDR Uzmanı ile değerlendirir.

Rapor, , Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır. Lise yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uygulanır.

Sonuç Kurul tarafından ilgili öğretmene, sınıf öğretmenine, müdür yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

YEMEKHANE KURALLARI

1. Öğrenciler;

a) Kendilerine ayrılmış masalarda yemek yerler.

b) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.

c) Yemek alırken, yemek kartlarını kullanırlar. (Yemek kartı ve yemek fişi olmayan öğrenci yemekhaneye giremez)

d) Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.

e) Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.

f) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.

g) Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.

h) Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis arabalarına yerleştirirler.

i) Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.

j) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.

2. Okul kantinlerinin kullanımı,

a) Öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar.

b) Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.

c) Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.

d) Alışveriş yaparken, kantin kartlarını kullanır.

e) Kantinde yüksek sesle konuşmaz.

f) Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.

g) Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.

h) Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.

Madde 1-h’ye uymayan öğrenciler Nöbetçi öğretmen/Müdür Yardımcısı tarafından tespit edilir ve masaya gelip tepsisini alması sağlanır.

Madde 2-h’ye uyulmaması durumunda Nöbetçi Öğretmen/Nöbetçi Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak ilgili Müdür Yardımcısına rapor eder. İlgili Müdür Yardımcısı öğrenciyi sözlü/yazılı olarak uyarır. Önceki davranışlarına göre “alıkoyma” uygulayabilir. Sonuç ilgili öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından yazılı olarak bildirir.

Davranışların tekrarı durumunda Müdür Yardımcısı durumu yazılı olarak okul müdürlüğüne rapor eder. Öğrenci Onur, Okul Müdürü /Müdür Yardımcısı /PDR Uzmanından Oluşan Kurula veya Disiplin Kuruluna sevk edilir ve durumu rapor eden öğretmene Müdür Yardımcısı tarafından konu ile ilgili bilgi aktarımı yapılır.

Sonuç ilgili Kurul tarafından ilgili öğretmene, Sınıf öğretmenine, Müdür Yardımcısına, PDR uzmanına ve veliye yazılı olarak bildirilir.

 

SERVİS KURALLARI

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden, servis araçlarında okul kurallarına göre davranmaları beklenir. Servis araçlarında uyulması gereken kurallar,

1. Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için, beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.

2. Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun, kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip, bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde, servis firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.

3. Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısına gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.

4. Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.

5. Herhangi bir sorun olduğunda, öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler.

Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.

6. Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.

7. Sürücüler veli izni ve okul yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.

8. Öğrenciler;

a. Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlemek zorundadır.

b. Yüksek sesle konuşmaz, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla çevrelerini rahatsız edemez.

c. Pencere açamaz, servis içinde ayağa kalkamaz.

d. Araçlarda yiyip, içemez.

e. Servis şoförünün dikkatini dağıtıcı, rahatsız edici hareketler yapamaz.

f. Servis hostesinin talimatlarına uyar.

g. Servis hareket halinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlar.

h. Küçüklerini korur ve yardımcı olur.

i. Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.

j. Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları, sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak, ilgili Müdür Yardımcısına bildirilir. Bu öğrenciler,

  • İlk kez bildirildiklerinde “sözlü uyarı/ yazılı uyarı ve veliyi bilgilendirme”
  • İkinci kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden yararlanamama”,
  • Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden yararlanamama”,
  • Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz yararlanamama”, yaptırımları alırlar.

Madde 8’de belirtilen servis kurallarına uymayan öğrenciler için Madde 8-J’ de belirtilen yaptırımlar uygulanır.

9. Okul sonrası etkinliklerde servis kullanımı

Yukarıdaki kurallara ilave olarak:

a) Öğrenciler, okul sonrasında sorumlu öğretmen gözetiminde çalışmalara kalacaklarsa, velilerinin bu çalışmaya katılmalarına izin verdiğini gösteren yazılı belgeyi etkinlik sorumlu öğretmenine teslim ederler. Sorumlu öğretmenler, izin belgesi getiren öğrenci isimlerini liste halinde okul sekreterliğine bildirirler. Okul sekreterliği ilgili müdür yardımcılarını bilgilendirir. Veli izin dilekçesi olmayan öğrenciler etkinliğe kalamaz ve servis kullanamazlar.

b) Sorumlu öğretmeni olmadan hiçbir öğrenci ya da öğrenci grubu, okul sonrası okulda kalamaz ve etkinlik servislerini kullanamaz.

c) Etkinlik servis listesinde bulunan öğrenciler, veli izin kâğıdı olmadan başka bir servise veya özel araca binemezler.

 

KAYIP VE BULUNAN EŞYALAR

Okulda unutulmuş veya bırakılmış olan eşyalar bulan kişi tarafından ilgili Müdür Yardımcısına teslim edilir. Müdür Yardımcısı kaybolan eşya ile ilgili ön araştırma yapar. Kaybolan eşyanın sahibinin bulunamaması halinde eşya “Kayıp Eşya Odası”na gönderilir. Kayıp Eşya Odası’ndaki eşyalar eğitim dönemi sonuna kadar muhafaza edilir.

 

TATBİKATLAR

Okulda zaman zaman, acil bir durumda, deprem esnasında ve sonrasında neler yapılacağını ve nasıl davranılacağını öğrenmek, acil çıkış kapılarını tanımak, toplanma yerlerini ve buralarda neler yapılması ve nasıl davranılması gerektiğini kavramak amaçları ile Bina Boşaltma ve Deprem Tatbikatları yapılır.

Tatbikatlara tüm öğrenci-öğretmen-çalışanlar ve o anda okulda bulunan tüm ziyaretçiler katılmak zorundadır. Tatbikatların nasıl olacağı ve tatbikatlar esnasında neler yapılacağı hakkında öğrencilere önceden bilgi verilir. Tüm öğrenciler, kendi can güvenlikleri açısından, her öğretim yılı başında dersliklerde ve koridorlarda bulunan “Tahliye Talimatlarını” okumak, acil çıkış kapılarını ve toplanma yerlerini öğrenmekle yükümlüdürler.

 

OKUL AİLE BİRLİĞİ

Okul Aile Birliği, Okul ile aile arasında bütünleşmeyi gerçekleştirmek, veli ile okul arasında

iletişimi ve iş birliğini sağlamak, eğitim ve öğretimi geliştirici faaliyetleri desteklemek, okulun ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin eğitim ve öğretimle ilgili zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar bünyesinde tüzel kişiliği haiz olmayan birlikler kurulur. Birlik, kurulduğu okulun adını alır.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler birliğin doğal üyesidir. Yönetici ve öğretmenin üyeliği, okulla ilişiğinin kesilmesi durumunda, velinin üyeliği ise öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi halinde sona erer.

Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısının altına düşmesi durumunda olağanüstü genel kurula kadar yönetim kurulunda bulunan velilerin üyelikleri devam eder.

 

Bölüm III

LİSE KURALLARI VE UYGULAMALARI

 

SINAVLAR

1- Her dönem tüm sınıflar düzeyinde ders saatlerine göre belirlenen sayıda “Ortak Sınavlar”

2- 9.10 ve 11.sınıflarda; Öğretim yılı başında bir “Hazır Bulunuşluk Sınavı” ve her dönemde bir kez olmak üzere öğretim yılı süresince iki adet “Genel Değerlendirme Sınavı”

3- 12.sınıflarda “YGS” Deneme Sınavları” uygulanır.

Ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları hakkında ayrıntılı bilgi için: Ortaöğretim Kurumları Sınıf

 

SINIF GEÇME KURALLARI

Bir Derste Başarılı Olma

a) Öğrencinin ders yılı sonunda herhangi bir dersten başarılı sayılabilmesi için 2. Dönem notunun

en az 2 ‘’GEÇER’’ olması gerekir. Örneğin; birinci dönem notu 5, ikinci dönem notu 1 olan

öğrenci o dersten başarısız olur.

b) Birinci dönem notu 0 ‘’ETKİSİZ’’ ise ikinci dönem notunun en az 3 ‘’ORTA’’ olması gerekir.

Doğrudan Sınıf Geçme

a) Ders yılı ya da ortalama yükseltme sınavları sonunda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler,

23

b) Hazırlık sınıfı dışında diğer sınıflarda, Dil ve Anlatım dersi dışındaki derslerden başarısızlığı

bulunan öğrencilerden yılsonu başarı notu ortalaması 3.00 olanlar doğrudan sınıf geçerler.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme ve Sorumluluğun Kalkması

a) Doğrudan veya yılsonu başarı notu ile sınıfını geçemeyen öğrencilerden, 9 uncu sınıfta en

fazla 3, 10 uncu ve 11 inci sınıflarda ise en fazla 2 dersten başarısız olanlar sorumlu olarak bir

üst sınıfa devam ederler. Ancak, alt sınıflar da dâhil toplam 5 den fazla sorumlu dersi

bulunanlar başarısız sayılır. Alan değişikliğinden dolayı sorumlu olunan dersler bu sayıya

dâhil edilmez.

b) Sorumluluk, o dersin sorumluluk sınavında başarılı olunması halinde kalkar.

c) Hazırlık sınıfından sorumlu olarak 9’uncu sınıfa geçilmez.

Sınıf Tekrarı

a) Ortalama yükseltme sınavları sonunda başarısızlığı bulunup yılsonu başarı notuyla sınıf

geçemeyenler,

b) Sorumlu olarak derslik geçemeyenler,

c) Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar, sınıf tekrar ederler.

Hazırlık Sınıfında Sınıf Geçme

a) Hazırlık sınıfında sınıf geçme birinci yabancı dil dersi (İngilizce) ile Türkçe dersindeki başarı

durumlarına göre tespit edilir.

b) Ders yılı sonunda bu derslerden başarılı olamayan öğrenciler, ortalama yükseltme ve

sorumluluk sınavları sırasında sınavlara alınırlar. Bu sınavlardan en az ‘’GEÇER’’ alan

öğrenciler başarılı sayılır.

 

DEVAMSIZLIK VE GEÇ KALMA

Devamsızlık

Öğrencinin devamsızlığı

Özürsüz (raporsuz) 10 günü,

Özürlü (raporlu) 20 günü,

Toplam devamsızlık 30 günü aşamaz

Geç Kalma

a) Öğrenciler tüm derslerde, görüşmelerde ve toplantılarda zamanında hazır bulunmakla yükümlüdür.

b) Derse geç kalan öğrenci, ilgili müdür yardımcısı ofisine gider, “Derse Kabul Kâğıdı” alır ve dersliğe gider. Bu kâğıdı alan öğrencinin numarasının yanına “Yoklama Fişinde”, ders öğretmeni tarafından G (geç) yazılır ve bu kâğıt “Yoklama Fişine” iliştirilir.

c) Müdür yardımcısından Derse Kabul Kâğıdı alarak sınıfına gitmeyen öğrenci yok yazılır ve

“yarım gün özürsüz devamsız” işlemi yapılır.

d) Özürsüz geç kalmanın tekrarı halinde şu yaptırımlar uygulanır.

  • 3 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı sözlü uyarısı,
  • 5 defa özürsüz geç kalma, alıkoyma,
  • 6 defa özürsüz geç kalma, müdür yardımcısı yazılı uyarısı,
  • Devam eden geç kalma durumunda disiplin işlemi başlatılır.

Bu yaptırımların tümünde veli bilgilendirilir.

e) Özürlü geç kalma öğrencinin okul müdürü, müdür yardımcısı, PDR uzmanı, yurtiçi-yurtdışı danışmanlıklar ve revirde bulunması nedeni ile geç kaldığı durumlardır. İlgili birimlerden alınan ayrılış saatini gösterir yazılı/sözlü bilgiye göre müdür yardımcısının vereceği geç kâğıdı ile sınıfa dönülür.

ALIKOYMA

Alıkoyma bir öğrenciye okul kurallarına uymaması (ders düzenini bozmak, okul kıyafet kurallarına uymamak, ödev yapmamak, derse geç kalmayı alışkanlık haline getirmek, öğretmen talimatlarını önemsememek, tekrarlanan yanlış davranışlarda bulunmak vb.) durumunda, bir idari yaptırım olarak her öğretim yılı başında belirlenecek ve veliye yazılı olarak bildirilecek kurallar çerçevesinde uygulanan bir yaptırımdır.

a) Bu yaptırıma kalan öğrenci, eve ulaşımını kendisi sağlar.

b) Alıkoyma esnasında, öğrenci, müdür yardımcısı tarafından verilen işleri tamamlar, ödev yapmama nedeniyle kalmışsa yapmadığı ödevle birlikte verilen diğer ödevleri yapar veya yaptığı hatayı açıklayan bir yazı hazırlar.

c) Üç kez çeşitli nedenlerle bu uygulamaya kalan öğrencilerin durumu, davranışlarının devamı halinde okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

KIYAFET KURALLARI

1. Gömlek giyen erkek öğrenciler kravat takar ve gömlek pantolon içinde olur.

2. Giysiler temiz, ütülü ve ayakkabılar boyalı olmalıdır

3. Takı izni yoktur.

4. Erkek öğrenciler kısa ve taranmış saçlarla günlük sakal tıraşı olarak okula gelirler.

5. Kız öğrenciler uzun saçlarını arkadan toplarlar. Okulda boyalı saça, tırnak uzatılmasına ve

makyaja izin verilmez.

6. Perşembe günleri serbest kıyafet uygulaması yapılmaktadır.

7. Son sınıf öğrencileri, okul yönetimi tarafından belirlenip, duyurulan tarihten itibaren okul renkleri dışında kazak, gömlek, t-shirt giyebilirler.

8. Resmi tören günlerinde erkek öğrenciler için kravat zorunludur. (Bu konudaki duyuru önceden yapılır.)

9. Kıyafet Kurallarına uyulmadığı durumlarda,

a) Takılar ve uygun olmayan giyim eşyaları öğretmenler tarafından alındığında, ilgili müdür

yardımcısı ofisine öğrenci ismi verilerek teslim edilir. Müdür yardımcıları, bu eşyaları

dönem içinde sadece öğrenci velilerine ya da dönem sonlarında öğrencilere teslim ederler.

b) Uygulanmakta olan kıyafet kuralları dışına çıkan öğrenciler önce sözlü, ardından yazılı

olarak uyarılırlar ve durum velilerine bildirilir. Tüm bu uyarılara rağmen uymamaya

devam eden öğrencilerin durumu okul müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

 

DERS DIŞI ETKİNLİKLER

Özel Marifet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temel felsefesine uygun olarak, öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca yaratıcılık, spor ve toplum hizmeti alanlarında dengeli ve disiplinli bir şekilde gelişmelerini, çevrelerine karşı duyarlı ve liderlik özelliklerine sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak amacı ile kurum içi Sosyal Etkinlikler

Yönergesi doğrultusunda kulüp çalışmaları yapılır.

1. Lise son sınıf öğrencileri dışında tüm öğrenciler, öğretim yılı boyunca bir etkinliğe katılırlar.

Bu etkinliğe devam zorunluluğu vardır ve etkinliğe katılmamak derse girmemek ile aynı anlam taşır. (Lise son sınıf öğrencileri isteğe bağlı olarak bir etkinliğe katılabilirler)

2. Her öğretim yılı başında, Öğretmenler Kurulunda o öğretim yılında açılacak Sosyal Etkinlikler (kulüpler) belirlenir.

3. Okulun açıldığı ilk hafta etkinlik saatinde öğretmenler, öğrencilere sosyal etkinliklerin

(kulüplerin) tanıtımını yaparlar.

4. Tanıtım sonrası öğrenciler kendilerine verilen “Etkinlik Tercih Formları”nı doldurur ve derslik

öğretmenlerine teslim ederler. Derslik öğretmenleri bu formları ilgili müdür yardımcısı ile

Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne ulaştırır.

5. Öğrencilere yaptıkları tercihler doğrultusunda etkinliklerin dağıtımı Sosyal Etkinlikler

Koordinatörü tarafından yapılır.

6. Etkinlikler okulun açıldığını takip eden ikinci hafta etkinlik saatinde başlar, haftada iki ders

saati şeklinde yapılır.

7. İlk etkinlik saatini takip eden hafta içinde öğrencilerin etkinliklerini değiştirme hakları vardır

ve bu değişiklik, doldurulacak olan ikinci formla yapılabilir.

8. Öğrenciler seçmiş oldukları etkinliği eğitim yılı sonuna kadar devam ettirmek zorundadırlar.

9. Kendilerine ayrılan sürenin dışında daha fazla zamana ihtiyaç duyulan etkinlikler için (tiyatro,

dans, spor takımları, vb.) Sosyal Etkinlikler Koordinatörü ve ilgili müdür yardımcılarının

bilgisi dâhilinde, ders saatleri dışında çalışmalar yapılabilir.

10. Etkinlik saati başında, etkinlik öğretmenleri yoklama alırlar ve etkinlik saatinin ilk 5

dakikasında alınan bu yoklamayı bir öğrenci ile okul sekreterliğine ulaştırırlar. Sekreterlik bu

yoklamaları müdür yardımcılarına ve Sosyal Etkinlikler Koordinatörüne iletir. Müdür

yardımcıları bu yoklamaları günlük yoklama ile birleştirirler. Sosyal Etkinlikler Koordinatörü

de yılsonunda öğrencilerin aldığı etkinlik kredilerini belirlemek üzere yoklamaların işlenmesi

ve takibini ayrıca yürütür.

11. Öğretim Yılı sonunda etkinliklerin ürünleri sergilenir.

12. Öğretim Yılı sonuna kadar süren bu program süresince, öğrencilerin etkinliklerdeki başarıları,

kendileri ve etkinlik danışman öğretmenleri tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme

etkinliğe devamları ile birleştirilerek yıl sonu etkinlik karnesinde gösterilir.

SİSTEM TANITIM TOPLANTILARI

Her öğretim yılı başında her seviye grubu velileri için o yıl yapılacaklar, uygulanacak olan eğitim-öğretim

programları, üniversite hazırlık çalışmaları vb. konularda bilgilendirme toplantısı okul müdürü, ilgili

müdür yardımcısı, PDR uzmanı, Üniversite Hazırlık Koordinatörü ve Ölçme Değerlendirme Bölüm

Başkanının katılımı ile yapılır. Toplantı tarihi Çalışma Takviminde ve okul web sayfasında görülebilir.

Toplantı öncesi ayrıca veli davet mektubu ve hatırlatma SMS’leri velilere gönderilir.

ÖĞRENCİ BİRLİĞİ

Öğrenci Birliği öğrencilere kendi okul yaşamları üzerinde düşünmek fırsatı vermek, onların öneriler

yoluyla okul yönetiminin alacağı kararlarda pay sahibi olmalarına ve bu kararların uygulanmasında

yönetimle birlikte sorumluluk almalarına olanak sağlamak, okulda sosyal yaşamı düzenleyen kuralları

iyileştirilmek, demokratik ruhun kökleşmesi ve demokratik idare şeklinin korunmasını sağlamak, görev

alma ve katılım yoluyla yöneticilik deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak, yaratıcı ve paylaşımcı bir

ruhla ekip çalışmasına yönlenmelerini sağlamak ve Mezunlar Derneği gibi okulumuzla ilintili kulüp ve

derneklere alt yapı oluşturmak amaçları ile kurulmuştur.

Her öğrenci, okula kaydını yaptırdığı günden itibaren Öğrenci Birliği’nin doğal üyesidir ve bulunduğu

sınıfın temsilcisi tarafından Öğrenci Birliği’nde temsil edilir; mezun olana kadar da üyeliği sürer. Yönetim

Kurulu, 11. sınıf öğrencileri arasından seçilen Başkan, Başkan Yardımcıları, Etkinlik ve Spor

Koordinatörleri, Genel Sekreter, Lise Hazırlık 9. ve 10. sınıf Seviye Liderleri’nden oluşur ve 11. Sınıflar

Müdür Yardımcısı ile birlikte, var olan Öğrenci Birliği Tüzüğü çerçevesinde çalışır.

ZİYARET

Öğrenci yasal velisi dışında, öğrenci yakınlarının (arkadaş, akraba, öğrenci velayetine sahip olmayan anne baba,vb.) öğrencileri ziyareti yasaktır. Zorunlu durumlarda öğrenci yasal velisi ilgili müdür yardımcısına yazılı bildirimde bulunur. Müdür yardımcısının onayı ve denetimi ile ziyaret gerçekleştirilir. Ziyaretçi okul giriş kapısında kimliğini bırakıp, ziyaretçi kartı alarak okula girer.

Ders dışı etkinlik ve özel günlerde, (tiyatro gösterisi, diploma töreni, müzik – spor gösterileri, vb.) öğrenci yakınları öğrenci yasal velisi sorumluluğunda, onlarla birlikte okula giriş yapabilirler.

 

KURULLAR VE YÖNETMELİKLER

Onur Genel Kurulu

MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği’nin gereği, öğrencilerin okul yönetimine katılmaları ve okul düzenine Yardımcı olmaları amacıyla, okulda her sınıfın bütün şubelerinden birer öğrencinin, ders yılı başında, sınıf öğretmenlerinin gözetiminde öğrenciler tarafından seçilmesi ile oluşturulan kuruldur. Bu kurul “Onur Kurulu”nu seçer.

Onur Kurulu

Okulun disiplin ve düzeni ile ilgili olarak okul müdürünce veya genel kurul üyelerince getirilen konuları görüşmek, aldığı kararları ödül ve disiplin kuruluna bildirmek üzere okul müdürlüğüne sunan, Onur

Belgesi verilmesi istenen öğrencilerle ilgili olarak okul öğrenci ödül ve disiplin kuruluna öneride bulunan bir öğrenci kuruludur.

Başkan: Öğretim Yılı başında Öğretmenler Genel Kurulu tarafından seçilen bir öğretmen.

2. Başkan: Onur Genel Kurulunda seçilmiş son sınıf öğrencisi

Üyeler: Onur Genel Kurulunda her sınıf seviyesinde seçilmiş öğrenciler.

Akademik Dürüstlük Kurulu

“Öğrenenlerin Okulu” TED Malatya Koleji Özel Anadolu Lisesinde akademik dürüstlük, eğitim-öğretim sürecinin ayrılmaz parçasıdır. Okulumuzda akademik dürüstlük ilkelerinin uygulanmasının, bireyin hem kendi emeğine duyduğu saygının hem de diğer bireylerin emeğine duyduğu saygının bir gereği olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda bilgili, alanına hâkim, dürüst, güvenilir bireylerin yetişmesi için akademik dürüstlük ilkelerini eğitim öğretim hedefleri adına geleceğe yatırım aracı olarak görüyoruz.

Akademik Dürüstlük Kurulu; Öğrencilerin akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranmalarını sağlamak ve onları teşvik etmek amacıyla Okul Yönetimi, Kütüphane Birimi, Psikolojik Danışma Rehberlik

Bölümü, Öğrenci Birliği ve Kulüp Başkanları ile işbirliğine giderek gerekli tedbirleri alır. Okul

Müdürlüğünce iletilen durumları görüşür.

27

Okul Müdürlüğünce iletilen ve Akademik Dürüstlük Kurulunca incelenen durumlarla ilgili olarak, gerekli görüldüğü takdirde kurul; ilgili öğretmenle ya da kişilerle de görüşerek; ödevin ya da projenin tekrarı, mahrumiyet, Okul Disiplin Kuruluna sevk önerisi gibi yaptırımlardan birini uygulayabilir.

Akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranan ve bu konuda arkadaşlarına olumlu örnek teşkil eden öğrencileri onur belgesi ile ödüllendirilmek üzere Onur Kuruluna bildirir.

Başkan: Öğretim Yılının Öğrenci Birliğinden Sorumlu Müdür Yardımcısı

Üyeler: Eğitim Öğretim Yılının Öğrenci Birliğinden sorumlu müdür yardımcısı, Kütüphane Öğretmeni,

PDR uzmanı, Onur Kurulu Başkanı ve Onur Kurulu Üyeleri ve Öğrenci Birliği Başkanından oluşur.

Okul Müdürü / Müdür Yardımcısı / PDR Uzmanından Oluşan Kurul

Okul müdürünün havale ettiği okul kurallarına aykırı davranış ve durumları incelemek ve karara bağlamak

amacı ile okul bünyesinde oluşturulan bir kuruldur. Uyarma, mahrumiyet, alıkoyma gibi yaptırımlar

uygular. Görüşmeden çıkan sonuçlar yazılı ya da sözlü uyarı niteliğinde öğrencilere ve velilere yazılı

olarak duyurulur. Davranışın tekrarı durumunda, öğrenci Disiplin Kurulu’na sevk edilir.

Üyeler: Okul müdürü ilgili müdür yardımcısı, ilgili PDR uzmanı, ilgili grubun Onur Kurulu Üyesi

(gerekli durumlarda)

Okul Ödül ve Disiplin Kurulu

Okulda düzen ve disiplini sağlamakla ilgili görüşmeler yapmak ve kararlar almak, disipline aykırı

davranışların nedenlerini incelemek ve bunları ortadan kaldırma yolları aramak, disiplin konusunda

incelemeler yapmak, gerektiğinde okul yönetimine görüş bildirmek ve tekliflerde bulunmak, okul

müdürünün havale ettiği disiplin olaylarını incelemek ve karara bağlamak amacı ile oluşturulan bir

kuruldur. Kınama, okuldan kısa süreli uzaklaştırma, okuldan tasdikname ile uzaklaştırma, örgün eğitim

dışına çıkarma gibi yaptırımlar uygular.

Kurul,

Başkan: Okul müdürü tarafından atanan bir müdür yardımcısı,

Üyeler: Her Öğretim Yılı başında Öğretmenler Genel Kurulunca seçilecek iki öğretmen,

Onur Kurulu ikinci başkanı olan öğrenci ile Okul Aile Birliği’nin kendi üyeleri arasından seçeceği

bir öğrenci velisinden oluşur.

İşleyiş

Okul kurallarına aykırı bir olay meydana geldiğinde görgü tanığı olan kişi durumu yazılı olarak bir rapor

halinde okul müdürlüğüne bildirir. Okul müdürü; müdür yardımcısı ve PDR uzmanı ile yaptığı görüşme

sonucunda konuyu, olayın cinsi ve derecesine göre, Okul Müdürü, Müdür Yardımcısı ve PDR’den oluşan

kurula sevk eder veya Okul Ödül ve Disiplin kuruluna havale eder.

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki yönetmeliğin özellikle 12. ve 14. ile 18. ve 19. maddelerinin tüm

öğrenciler ve velilerce titizlikle incelenmesinde yarar vardır.