Eğitimde, Sanatta, Sporda Başarının Adresi

Çocuklarda Bronşial Astma


Çocuklarda Bronşial Astma


Hazırlayan: Uzm.Dr. Cansın Saçkesen
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Allerji ve Astma Ünitesi
 


Bronşial astma, çocukluk çağında görülen kronik hastalıklar arasında ilk sırayı alır. Astma   semptomları,  tanı koydurucu kriterleri ve doğal gidişi bilindiği takdirde erken tanı konabilir, astma akut atakları önlenebilir ve hastalığın şiddeti azaltılabilir. Ayrıca çocukların okul, spor, oyun gibi günlük aktivitelerini düzenli sürdürebilmeleri sağlanabilir. Tüm bu hedeflere ulaşabilmek için erken tanı ve ilaç tedavisi yanında hasta ve ailesine astmanın  kontrol altında tutulabilmesine yönelik eğitim verilmelidir.

Epidemiyoloji
Çocuklarda ve adolesanlarda kronik hastalıklar arasında ilk sırayı bronşial astma alır. Çocukluk çağında astma prevalansı %1.4-11.4 arasında değişmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde bronşial astmalı çocuklarda, astma olmayanlara göre okul devamsızlığı üç kat daha fazladır. Astma tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın yetersiz veya uygunsuz tedavi verildiği takdirde astma semptomları şiddetlenmekte, tedavi masrafı artmakta, çocuklar basit günlük aktivitelerden dahi mahrum kalmaktadır. Artan okul devamsızlığı, gece gelen astma semptomları nedeniyle hem çocukların okul başarısızlığı, hem de ebeveynlerin işlerindeki verimi azalmaktadır. Oysa bronşiyal astmalı çocukların tedaviden beklentileri erişkinlere nazaran daha yüksek olmalıdır. Çünkü;

-semptomlar kontrol edilebilir,
-bonşiyal astma hastalığı kontrol edilebilir,
-aktivite sınırlamasına gerek yoktur .
Patogenez
Bronşiyal astma, solunum yollarının kronik, inflamatuar bir hastalığıdır. Bu inflamasyon:
-solunum yollarının aşırı cevaplılığından
-hava akımının sınırlı geçişinden
-solunum sıkıntısı semptomlarından ve
-bu semptomların devam etmesinden
-semptom olmasa dahi solunum yollarının patolojik değişikliklerinden sorumludur.
Bronşiyal astma fizyopatogenezi aşağıdaki patolojik değişiklikleri içerir:
–solunum yolu düz kas spazmı
–hava yolunda ödem
–mukus hipersekresyonu
–havayolunda epitel bütünlüğünün bozulması.
–mast hücre aktivasyonu
 • –inflamatuar hücre infiltrasyonu:
 • §eozinofil
 • §solunum yolu makrofajları
 • §nötrofil ( özellikle ani başlayan ve fatal ataklarda)
 • §lenfositler (Th2 ağırlıklı)
–Matriks yıkılması, havayolu yapısal hücreleri (epitel,düz kas, fibroblast) için büyüme faktörlerinin sekresyonu ile doku rejenerasyonu ve yeniden yapımı (remodelling)
 • §bazal membranda kollajen depolanması
 • §goblet hücre hiperplazisi
 • §düz kas hipertrofisi
 • §vasküler proliferasyon
 • §elastik fiberlerin kaybı

 • Bronşiyal astmanın etyopatogenezinde hazırlayıcı risk faktörleri ve tetikleyen etkenler havayolu inflamasyonunu başlatmakta veya ilerlemesine neden olmaktadır. Havayolu inflamasyonu kronikleştiği takdirde geriye dönüşümü imkansız patolojik değişiklikler oluşmakta ve tedaviye yanıt zorlaşmaktadır. Bu nedenle, inflamasyonu hazırlayan faktörler uzaklaştırılmalı, yok edilmesi mümkün predispozan faktörler için mutlaka erken dönemde önlemler alınmalıdır. Bu önlemler hakkında doğal gidiş bölümünde ayrıntılı bilgi verilecektir.

  Doğal Gidiş
  Astmalı çocukların %50-80’ninde beş yaşından önce astma semptomları ortaya çıkar. Semptomlar aşağıda sıralanmıştır.
  -Öksürük
  -Vizing
  -Kısa ve hızlı nefes alıp-verme
  -Solunum sıkıntısı

  Ayrıca yorgunluk,  beslenme problemleri, günlük aktivitelerden kaçınmak gibi ek semptomlar da mutlaka sorgulanmalıdır.
  Erişkinlerle  kıyaslandığında astmalı çocuklarda allerjiye , herhangi bir allerjene duyarlılık daha sık görülmektedir. Çocuklarda astma semptomlarının görülme sıklığını artıran faktörler şunlardır:

  -Allerji
  -Ailede (özellikle annede) astma ve/veya başka bir allerjik hastalık (allerjik rinokonjunktivit, atopik dermatit)
  -Gebelikte sigara içimi
  -Viral solunum yolu enfeksiyonları
  -Doğumda ve yaşamın erken evrelerinde küçük havayolları
  -Erkek cinsiyet
  -Düşük doğum ağırlığı
  Hangi çocuklarda astma semptomları devam eder?
  Okul öncesi dönemde (ilk altı yaşda) viral enfeksiyonlar nedeniyle vizing geçiren çocukların bir kısmında ileri yaşlarda vizing devam etmekte, diğer kısmında ise kaybolmaktadır. Vizing ve astma semptomlarının devam etmesine neden olabilecek faktörler henüz tam aydınlatılamamış olmasına rağmen muhtemel risk faktörleri şunlardır:
  -Allerji
  -Ailede astma ve/veya başka bir allerjik hastalık varlığı
  -Perinatal dönemde pasif sigara  ve aeroallerjenlere maruz kalma
  -9/12 ayda yüksek IgE düzeyi
  -Atopik dermatit,  enfeksiyon olmaksızın rinit varlığı
  -Altı yaşında spirometre ile düşük solunum yolu fonksiyonları ölçümleri saptanması
  -Bronşiyolit/ağır vizing nedeniyle hastaneye yatırılma
  -Son 6 ay içinde en az 3 kez alt solunum yolları kaynaklı vizing geçirme
  -Erkek cinsiyet
  -Eozinofili (>%5)
  Çocuklarda astma ataklarını tetikleyen faktörler
  • Viral üst solunum yolu enfeksiyonları
  • Çevresel iritan ve allerjenlere maruz kalma
  • Sigara
  • Ev tozu akarları
  • Evcil hayvanlar
  • Hamamböceği
  • Ev içi mantarlar
  • Egzersiz
  • İyi tedavi edilmeyen diğer hastalıklar
  • Rinit
  • Sinüzit
  • Gastroözofageal reflü
  • Stress, gülme, ağlama gibi emosyonel değişimler
  Astmalı çocukların yaklaşık %70-90’nında deri testleri ile gösterilebilen allerji vardır. Ancak allerjisi olan bazı çocuklar astma geliştirmediği gibi, astması olan her çocukta allerji saptanmayabilir.

  Küçük çocuklarda vizingin en sık sebebi viral üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Ancak atopi eşliğinde vizing olduğu takdirde hasta astma yönünden daha yakından izlenmelidir.